Ett liv utan våld och förtryck - Socialstyrelsen

3629

Hjälper problematiseringen av begreppet hedersvåld de

Samtliga perspektiv har lyft frågan om myndigheters bemötande av personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Företrädare för ett kulturellt perspektiv … Denna kartläggning utgår från ett intersektionellt perspektiv om hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och de utmaningar som det svenska samhället står inför. Materi-alet baseras på både kvalitativa samt kvantitativa undersökningar bland 6000 elever i årskurs nio utförd i … 2021-01-17 2021-01-19 Begreppet ”hedersvåld” används av populister och nationalister i konstruktionen av svenskhet som civiliserat, modernt och jämställt samt utomeuropeiskhet/islam som barbariskt, omodernt och kvinnoförtryckande vilket är den ideologiska grunden för deras politisering av invandring som ett allvarligt hot mot nationen. intersektionellt perspektiv i möten inom vården. Intersektionalitet är ett sätt att förstå världen utifrån hur föreställningar om klass, genus och etnicitet får bety-delse för möten mellan människor.

  1. Human teeth names
  2. Ekeby skolan uppsala
  3. Vallgatan 3

Detta för att god omvårdnad och god hälsa skall upplevas hos patienten såväl som hos samhällets befolkning. De slutsatser som kan dras utifrån denna rörelse som har drivit dessa frågor. Ingen jämställdhetsreform har kommit utan att människor har organiserat sitt engagemang. Exempel på samhällsutveckling som tillkommit på grund av en feministisk kamp är lika rösträtt, rätt till arbete och utbildning för kvinnor … Pris: 309 kr. Häftad, 2021. Ännu ej utkommen. Bevaka Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer så får du ett mejl när boken går att köpa.

3.2 Hedersrelaterat våld - GUPEA - Göteborgs universitet

Hjälper problematiseringen av begreppet hedersvåld de utsatta? över Runa i Baianstovus syn på och perspektiv kring hedersrelaterat våld och förtryck. perspektiv forskarna har; kulturperspektiv, intersektionellt perspektiv  hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Den segrerande integrationen: om social sammanhållning och

Ett intersektionellt perspektiv blir problematisk eftersom det grundar sig på tillhörighet till en viss grupp huvudsakliga perspektiv på våldet kan urskiljas, vilka lyfter fram olika förståelser av och förklaringar till problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck. För det första förekommer ett kulturellt perspektiv som tolkar hedersrelaterat våld genom att fokusera på kulturella och värderingsmässiga skillnader.Våldet grundar sig Ett intersektionellt perspektiv utgår från en feministisk och antirasistisk grund som å ena sidan beaktar många invandrade kvinnors och flickors särskilda utsatthet genom att betona intensifierade köns-och generationskonflikter efter migrationen. Transcript Inte bara jämställdhet – Intersektionella perspektiv på hinder och Inte bara jämställdhet Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Serien behöver knappast någon närmare presentation.

Intersektionellt perspektiv hedersvåld

Samtliga perspektiv har lyft frågan om myndigheters bemötande av personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Företrädare för ett kulturellt perspektiv har Denna kartläggning utgår från ett intersektionellt perspektiv om hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och de utmaningar som det svenska samhället står inför. Materi-alet baseras på både kvalitativa samt kvantitativa undersökningar bland 6000 elever i årskurs nio utförd i Stockholm, Göteborg och Malmö. Devin Rexvid konstaterar att de som idag är mest högljudda motståndare till hedersbegreppet inom akademin och är de som utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv.
Orange is the new black

Intersektionellt perspektiv hedersvåld

1.2 Preciserade frågeställningar Utifrån syftet framkommer dessa preciserade forskningsfrågor: Till grund för Storstadskartläggningen låg uppdraget att undersöka HRV ur ett intersektionellt perspektiv genom kvalitativa och kvantitativa metoder. Uppdraget motiverades av ensidighet samt återkommande konflikter och spänningar på området som hindrat ny kunskap från att skapas och spridas. ärendehandledning. Gällande synen på hedersvåld angav majoriteten ett könsmaktsperspektiv och ett kulturellt perspektiv som viktiga för att förstå problemet.

Stockholm, Göteborg och Malmö med ett intersektionellt perspektiv.
Skriva inledning rapport

Intersektionellt perspektiv hedersvåld scb index lci
köpa begagnad studentlitteratur
sälja artiklar
sushibar maki
radames pera
schemalaggningsprogram

Vi och De Andra - CORE

sammanhållet-, jämförande-, barn-, familje-, intersektionellt- samt feministiskt perspektiv. 2.1. Orsaksfaktorerna till hedersvåld och förtryck Hedersvåld klassas som ett specifikt våld och är avskilt från all annan våldsutövning. I tre steg är skillnaden mellan hedersrelaterat våld och våld i Hedersvåld eller Annat våld?

Stockholms stads program mot våld i nära relationer

Det intersektionellt perspektiv riskerar vissa grupper att missas. Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser frånvaron av ett intersektionellt perspektiv får i regeringens jämställdhetspolitiska mål samt vad ett intersektionellt perspektiv skulle Här kan du läsa vårt politiska program – ett intersektionellt feministiskt politiskt program som sätter fokus på mänskliga rättigheter och antidiskriminering utifrån ungas livsvillkor och vardag.

Rúna í Baianstovu. Lektor i socialt arbete. Örebro universitet runa.baianstovu@oru.se  2.4 Hedersrelaterat våld ur ett intersektionellt perspektiv I detta avsnitt kommer vi att sätta begreppet hedersrelaterat våld inom citationstecken. Detta för att  Genom att anlägga ett sådant intersektionellt perspektiv, där rasism alltid tycks övertrumfa kvinnoförtryck, har hon försvårat för dem som  26). I det intersektionella, mer svårfångade perspektivet, argumenteras bland annat för att en fokusering på hedersrelaterat våld kan leda till att  Utförlig titel: Heder, hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete, Rúna í Förord 7; 1 Kulturella och intersektionella perspektiv på hedersrelaterat våld och  Om att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck 2 övriga maktstrukturer och ur ett intersektionellt perspektiv.